Стати учасником ВПС PayPong

Запрошуємо банки і небанківські фінансові установи Стати учасниками ВПС PayPong.

Наша ВПС пропонує наступні послуги:

 • реєстрація транзакцій згідно всіх нормативів НБУ;
 • можливість пропонувати свої послуги іншим учасникам для дистрибуції;
 • великий перелік постачальників послуг (комунальні організації, оператори зв'язку, інтернет провайдери і т.д.);
 • грошові перекази між фізичними особами в точках прийому платежів учасників ВПС, відправка і видача грошових коштів в касах / платіжних точках різних учасників.

Для того щоб стати учасником ВПС PayPong необхідно передати в ТОВ «Европейська платіжна система» наступні документи

 • заяву про вступ до ВПС (завірена підписом уповноваженої особи та печаткою);
 • нотаріально завірену копію ліцензії Національного банку України (для банків);
 • копії установчих документів юридичної особи;
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та додаток до свідоцтва (при наявності) для небанківських фінансових установ;
 • завірену нотаріально копію ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої Національним банком України або копію діючої ліцензії на здійснення переказу коштів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • копію фінансових звітів і балансів (з додатками) за останні 3 роки і за останній звітний квартал; юридичні особи, створені пізніше, подають копії фінансових звітів і балансів за календарні роки їх діяльності (за наявності) та за останній звітний квартал (завірені печаткою юридичної особи);
 • аудиторський висновок.

Крім основного переліку документів на вступ до ВПС необхідно надати:

 • заповнену Анкету фінансового моніторингу, а також супутні документи згідно з вимогами, викладеними в Анкеті;
 • структуру власності;
 • копію наказу про призначення керівника і протоколу Загальних зборів засновників;
 • паспорт і ідентифікаційний код керівника.

Усі копії документів, крім тих, що завіряються нотаріально, повинні бути підписані уповноваженою особою та завірені мокрою печаткою підприємства.
Датою вступу юридичної особи в ВПС PayPong є дата підписання договору про приєднання.

Права і обов'язки Платіжної організації.

1. Платіжна організація має право:

 • виконувати функції учасника ВПС;
 • здійснювати поточне загальне і операційне управління і моніторинг роботи ВПС і її складових;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками ВПС Правил і договірних зобов'язань перед Платіжною організацією і іншими Учасниками ВПС;
 • встановлювати види і розміри тарифів на послуги Платіжною організації в ВПС;
 • встановлювати / узгоджувати з Учасником ВПС види і розміри комісійних винагород за послуги з переказу коштів, що надаються за допомогою ВПС;
 • встановлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю в ВПС;
 • припинити дію наданого Платіжною організацією права (дозволу і т.д.) щодо виконання Учасником ВПС відповідних функцій в ВПС в разі порушення ним встановлених Платіжною організацією вимог, умов договору, дозволу, цих Правил, тощо;
 • прийняти рішення про обмеження або припинення діяльності Учасника в ВПС у випадках, визначених цими Правилами;
 • вносити зміни і доповнення до Правил ВПС.

2. Платіжна організація зобов'язана:

 • платіжна організація зобов'язана повідомити Учаснику про всі зміни в нормативних документах і тарифних планах, не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати вступу змін в силу;
 • перевіряти можливість здійснення операцій з переказу коштів в ВПС« PAYPONG »на відповідність такої операції чинному законодавству України, згідно письмових даних наданих Учасником, після отримання від Фінансової установи в захищеному вигляді електронного документа на переказ готівкових коштів. За результатами перевірки дати або не дати згоду на вчинення правочину щодо переказу коштів в ВПС «PAYPONG»;
 • надавати консультації Учасникам про роботу в ВПС« PAYPONG »;
 • надавати вільний доступ до інформації, яка не є конфіденційною і стосується роботи Учасника в ВПС« PAYPONG ».

Права і обов'язки учасників ВПС

1. Учасник ВПС має право:

 • брати участь в розробці та вдосконаленні Правил ВПС, надавати пропозиції та зауваження щодо їх поліпшення, роботи ВПС і її складових;
 • визначати і встановлювати в межах своїх повноважень, тарифи, комісійні винагороди та ліміти по послугах в рамках ВПС;
 • вимагати від учасників ВПС надання можливості здійснення переказу коштів через їхню мережу АРМов ППФУ і / або терміналів самообслуговування і / або Сайт, на користь одержувачів - юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, з якими цим Учасником ВПС укладено договір на прийом платежів і переказ коштів;
 • отримувати інформаційну підтримку від Платіжною організації.

2. Учасник ВПС зобов'язаний:

 • дотримуватися прийнятих Платіжною організацією ВПС правила технічної та інформаційної безпеки в процесі здійснення переказу коштів, визначених цими Правилами;
 • забезпечувати облік скоєних за допомогою ВПС фінансових операцій відповідно до чинного законодавства та затвердженого Платіжною організацією облікової політикою;
 • забезпечувати конфіденційність інформації Платників, одержувачів та інших учасників ВПС, відповідно до укладених договорів і норм чинного законодавства України;
 • надавати клієнту на його вимогу інформацію про ППФУ, на яких здійснюється виплата переказу коштів в ВПС;
 • розміщувати в ППФУ в видимих ​​для клієнта місцях і за допомогою інтерфейсу терміналів самообслуговування і Сайту інформацію про найменування та місцезнаходження Платіжною організації / Учасника ВПС, найменування платіжної системи, номер телефону довідкової служби, електронної пошти, порядок (умови) здійснення перекладу коштів, терміни зарахування коштів одержувачам, розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції), повідомлення, що валютою переказу коштів в ВПС є гривня, режим роботи платіжного пристрою;
 • видати після здійснення операції касовий документ (квитанцію і т.п.);
 • забезпечити створення архівів електронних документів і контроль за їх цілісністю, захист цих документів при їх зберіганні;
 • забезпечити можливість здійснення через власну мережу АРМов ППФУ, сайту і терміналів самообслуговування операції переказу коштів в ВПС на користь кого-небудь з одержувачів - юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, з ким Учасниками ВПС укладено договір на прийом платежів і переклад засобів;
 • використовувати програмно-технічні компоненти процесингу, сайту, програмно-технічні засоби терміналів самообслуговування, АРМов ППФУ, інше обладнання, допущене Платіжною організацією до роботи в ВПС;
 • з метою формування єдиної бази одержувачів - юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців та можливості прийому платежів на їх користь усіма Учасниками ВПС, засобами електронного документообігу за формою, визначеною Платіжною організацією, інформувати Платіжну організацію і ПЦС про укладення договорів на прийом платежів і переказ коштів з Одержувачами - юридичними особами або фізичними особами - підприємцями та про будь-які зміни в укладених договорах (в тому числі призупинення їх дії, пре кращения і розірвання, зміну істотних умов, які впливають на порядок і технологію здійснення переказу коштів та ін.);
 • відкрити поточний (для Учасника ВПС - небанківської фінансової установи) або кореспондентський (для Учасника ВПС - банку) рахунок для здійснення клірингових операцій між учасниками ВПС в Розрахунковому банку ВПС і здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС виключно через розрахунковий банк;
 • в разі виконання операцій переказу коштів з використанням ПЦС ВПС, забезпечити можливість обміну даними, які необхідні для переведення коштів через ППФУ і / або термінали самообслуговування і / або Сайт інших учасників ВПС, на користь одержувачів - юридичних осіб або фізичних осіб -підприємців, з якими відповідним Учасником ВПС укладено договір про прийом платежів і переказ коштів;
 • своєчасно і в повному обсязі оплачувати вартість послуг Платіжною організації, оператора послуг платіжної інфраструктури, Розрахункового банку ВПС відповідно до укладених договорів;
 • платити Платіжною організації, якщо це передбачено відповідним договором, частина вартості страхового тарифу за договорами страхування майнових і комерційних ризиків, що укладаються Платіжною організацією зі страховими компаніями з метою покриття майнових і комерційних ризиків Платіжною організації, учасників ВПС;
 • повідомляти Платіжною організації про відкриття поточних / кореспондентських рахунків в Розрахунковому банку, призначених для здійснення розрахунків між Учасниками ВПС і для здійснення операцій з переказу коштів одержувачам не пізніше 5 робочих днів до початку роботи Учасника ВПС;
 • виконувати вимоги законодавства в сфері протидії відмиванню доходів / фінансуванню тероризму (далі - ПВД / ФТ);
 • дотримуватися вимог Правил ВПС.

Порядок призупинення участі в ВПС

Кожен Учасник ВПС PayPong може припинити участь за власним бажанням із заявою (листом) про припинення участі.
З ініціативи Платіжною організації, припинення участі Учасника в ВПС PayPong, може бути здійснено з таких підстав:

 • систематичне невиконання учасником ВПС зобов'язань, пов'язаних з розрахунками з іншими Учасниками ВПС;
 • порушення Учасником умов договору з Платіжною організацією і вимог Правил ВПС PayPong;
 • порушення або невиконання Учасником вимог до політики і заходів інформаційної та фінансової безпеки, встановлені Правилами ВПС PayPong і договірними відносинами між Платіжною організацією та учасниками;
 • встановлення факту надання Учасником Платіжною організації недостовірної фінансової інформації та / або інших даних, необхідних для укладення договору, забезпечення функціонування ВПС ВПС PayPong, вирішення спорів;
 • невиконання Учасником ВПС вимог у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС PayPong його функції.

Порядок вирішення спорів

У разі виникнення суперечностей між Платіжною організацією і її Учасниками, в результаті невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов'язань відповідно до умов укладених договорів, з метою отримання необхідної інформації, сторони мають право звертатися до інших Учасникам ВПС, з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжною організації в разі відсутності таких договірних відносин по тел. 067 539 0072 або по ел пошті: help@paypong.com.ua.
Спори, що виникають між учасниками ВПС і Користувачами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення домовленості шляхом здійснення переговорів, спір буде вирішуватися в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.

Вартість послуг ВПС PayPong

Тарифи за реєстрацію транзакцій розраховуються в залежності від обороту, середньої суми транзакції і переліку одержувачів Учасника. Платіжна організація має право встановлювати різні (для кожного учасника ВПС) вимоги щодо мінімального розміру основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони виконуватимуть в ВПС PayPong, що визначає можливі ризики, пов'язані з можливим невиконання ними своїх зобов'язань. З розміром комісії за здійснення конкретної операції (залежить від суми і одержувача переказу) платник може ознайомитися до її ініціювання після заповнення всіх параметрів перекладу в платіжній системі

Контактна особа

Дмитро Лобас

info@paypong.com.ua

+38 067 539 00 72
Будемо раді проконсультувати про всі деталі реєстрації та співпраці.